Học sinh 12C khóa 2006-2009 kỷ niệm 10 năm ra trường